Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

Erratum: "The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333" (2020, ApJ, 899, 28)

Yasuo Doi Tetsuo Hasegawa Ray S. Furuya Simon Coudé Charles L. H. Hull Doris Arzoumanian Pierre Bastien Michael Chun-Yuan Chen James Di Francesco Rachel Friesen Martin Houde Shu-Ichiro Inutsuka Steve Mairs Masafumi Matsumura Takashi Onaka Sarah Sadavoy Yoshito Shimajiri Mehrnoosh Tahani Kohji Tomisaka Chakali Eswaraiah Patrick M. Koch Kate Pattle Chang Won Lee Motohide Tamura David Berry Tao-Chung Ching Jihye Hwang Woojin Kwon Archana Soam Jia-Wei Wang Shih-Ping Lai Keping Qiu Derek Ward-Thompson Do-Young Byun Huei-Ru Vivien Chen Wen Ping Chen Zhiwei Chen Jungyeon Cho Minho Choi Yunhee Choi Antonio Chrysostomou Eun Jung Chung Pham Ngoc Diep Hao-Yuan Duan Lapo Fanciullo Jason Fiege Erica Franzmann Per Friberg Gary Fuller Tim Gledhill Sarah F. Graves Jane S. Greaves Matt J. Griffin Qilao Gu Ilseung Han Jennifer Hatchell Saeko S. Hayashi Thiem Hoang Tsuyoshi Inoue Kazunari Iwasaki Il-Gyo Jeong Doug Johnstone Yoshihiro Kanamori Ji-Hyun Kang Miju Kang Sung-Ju Kang Akimasa Kataoka Koji S. Kawabata Francisca Kemper Gwanjeong Kim Jongsoo Kim Kee-Tae Kim Kyoung Hee Kim Mi-Ryang Kim Shinyoung Kim Jason M. Kirk Masato I. N. Kobayashi Vera Konyves Takayoshi Kusune Jungmi Kwon Kevin Lacaille Chi-Yan Law Chin-Fei Lee Hyeseung Lee Jeong-Eun Lee Sang-Sung Lee Yong-Hee Lee Dalei Li Di Li Hua-Bai Li Hong-Li Liu Junhao Liu Sheng-Yuan Liu Tie Liu Ilse de Looze A. -Ran Lyo Brenda C. Matthews Gerald H. Moriarty-Schieven Tetsuya Nagata Fumitaka Nakamura Hiroyuki Nakanishi Nagayoshi Ohashi Geumsook Park Harriet Parsons Nicolas Peretto Tae-Soo Pyo Lei Qian Ramprasad Rao Mark G. Rawlings Brendan Retter John Richer Andrew Rigby Hiro Saito Giorgio Savini Anna M. M. Scaife Masumichi Seta Hiroko Shinnaga Ya-Wen Tang Yusuke Tsukamoto Serena Viti Hongchi Wang Anthony P. Whitworth Hsi-Wei Yen Hyunju Yoo Jinghua Yuan Hyeong-Sik Yun Tetsuya Zenko Chuan-Peng Zhang Guoyin Zhang Yapeng Zhang Jianjun Zhou Lei Zhu Philippe André C. Darren Dowell Stewart P. S. Eyres Sam Falle Sven van Loo Jean-François Robitaille 1 
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-03705319
Contributor : Nathalie POTHIER Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 27, 2022 - 8:57:53 AM
Last modification on : Tuesday, July 5, 2022 - 3:06:11 AM

Links full text

Identifiers

Collections

Citation

Yasuo Doi, Tetsuo Hasegawa, Ray S. Furuya, Simon Coudé, Charles L. H. Hull, et al.. Erratum: "The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333" (2020, ApJ, 899, 28). 2021, ⟨10.3847/1538-4357/abf2b3⟩. ⟨insu-03705319⟩

Share

Metrics

Record views

0